Korunní 2569/108
101 00 Praha 10

Dovoz aut z Německa
TEL: +420 731 011 116

Od 1.1.2015 se neschvaluje technická způsobilost jednotlivě dovezených vozidel, které byly posledně registrovány v jiném členském státu EU (za členský stát EU se pro tyto potřeby považuje i Švýcarsko a státy Dohody o Evropském hospodářském prostoru) ani u vozidel, které jsou schváleny jiným členským státem EU, je-li toto schválení platné ve všech členských státech (pozor, pouhá registrace na vývoz nebo vystavení čistopisu technického průkazu některým členským státem se v případě předchozí registraci ve třetí zemi nepovažuje za plnohodnotnou registraci!).

U těchto vozidel lze tedy požádat rovnou o zápis do registru silničních vozidel. U ostatních vozidel je nutné nejprve schválit jejich technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (viz popis „Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla (mimo EU)“).

 

Jedná-li se o nové vozidlo, které nebylo doposud registrováno a je vybaveno ES prohlášením o shodě (tzv. C.O.C. listem) nebo osvědčením o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech, použije se na jeho regisraci popis „Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel“.

O zápis jednotlivě dovezeného (ojetého) vozidla do registru silničních vozidel žádá vlastník vozidla (k žádosti se dále připojuje provozovatel vozidla, není-li současně vlastníkem). Pokud se vlastník vozidla (toto platí též pro provozovatele, není-li shodný s vlastníkem) nedostaví na úřad osobně, musí buď opatřit žádost úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem) nebo se nechá zastoupit na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem).

Příslušným k provedení zápisu vozidla do registru silničních vozidel je úřad obce s rozšířenou působností, kde má provozovatel vozidla trvalý pobyt (u osob bez trvalého pobytu pak pobyt přechodný, dlouhodobý či jiný povolený) / místo podnikání / sídlo právnické osoby.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

 • originál technického průkazu státu, ze kterého bylo vozidlo dovezeno (kopie či ověřené kopie technického průkazu nejsou přípustné) a osvědčení o registraci silničního vozidla, bylo-li daným státem vydáno; jedná-li se o vozidlo, jehož technická způsobilost se při dovozu neschvaluje (viz výše)
 • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jedná-li se o vozidlo, jehož se týká nutnost schválit technickou způsobilost při dovozu (viz výše)
 • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované vozidlo, od jehož první registrace uplynula delší doba, než je doba do níž je u nového vozidla nejpozději nutné provést první technickou prohlídku
 • protokol o evidenční kontrole, pokud není záznam o evidenční kontrole uveden v případném technickém protokolu (viz níže)
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v zahraničním technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla (údaje je možné doložit např. technickým protokolem vydaným zkušební stanicí STK, technickou zkušebnou, výpisem od výrobce vozidla, původním C.O.C. listem, případně kombinací uvedených či dalších dokladů)
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (=zelenou kartu)
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty, v případě vozidla pořízeného z jiného členského státu EU, které má najeto méně nebo rovno 6 000 km nebo od jeho první registrace uplynulo méně než 6 měsíců
 • doklad totožnosti, u podnikajících nebo právnických osob živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem (příp. uznávaným elektronickým podpisem), pokud je žadatel ve věci zastoupen

Poplatek

 • Osobní automobil, nákladní automobil, autobus, traktor a pracovní stroje samojízdné: 800 Kč
 • Přípojná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností přesahující 750 kg 700 Kč
 • Přípojná vozidla s nejvyšší pov.hmotností 750 kg a nižší a motocykly s obsahem nad 50 cm3 500 Kč
 • Motocykly s s obsahem 50 cm3 a nižším 300 Kč
 • Od poplatku podle prvního řádku (800 Kč) jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Žadatel o zápis vozidla kategorie M1 (osobní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg a s nejvýše 9 ti místy k sezení vč. řidiče) nebo N1 (nákladní automobily o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3 500 kg), které nesplňuje emisní limity alespoň na úrovni EURO 3, podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech), do registru silničních vozidel, platí mimo správní poplatek ještě poplatek na podporu sběru a likvidace autovraků ve výši:

 • 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
 • 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
 • 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí ani na úrovni EURO 1.

Tento poplatek se platí pouze při první registraci (příp. přeregistraci) vozidla od 01.01.2009. Při druhé a další přeregistraci (změně provozovatele vozidla) od tohoto data se poplatek neplatí, s výjimkou případů, kdy předchozí registrace byla od poplatku z některého níže uvedeného důvodu osvobozena. Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P a dále registrace z důvodu dědictví a rozdělení společného jmění manželů. Pro zjištění, zda vozidlo splňuje konkrétní emisní limit EURO, je rozhodující zápis v technickém průkazu vozidla (u dovezeného vozidla zápis v zahraničním technickém průkazu) a to buď v kolonce „emise“ nebo v poznámkách. Zápis může být buď přímo ve formě „EURO X“ nebo častěji ve formě uvedení konkrétní emisní normy podle předpisu EHK OSN, či směrnice EHS/ES. Jakému emisnímu limitu EURO odpovídá konkrétní emisní norma je možné zjistit v tabulce, která je k dispozici na odboru dopravy nebo ji můžete stáhnout ZDE.

Formuláře

Formulář „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“ je možno vyzvednout na odboru dopravy nebo stáhnout ZDE.

AUKCE AUTOMOBILŮ

Pravidelně se účastníme aukcí automobilů v SRN. Německé aukční domy prodávají automobily výhradně odchodníkům s auty a aukční stránky nejsou přístupné soukromým osobám. V aukcích jsou nabízeny kvalitní ojeté a zánovní automobily za zajímavé velkoobchodní ceny.

ROČNÍ A REFERENČNÍ VOZY

Na Vaše přání Vám zajistíme individuální dovoz referenčního auta nebo předváděcího vozidla, a to jak osobního, SUV, luxusního vozu, sportovního auta nebo moderního a bezpečného offroad automobilu. Tyto vozidla dovážíme od výrobců a autosalonů z Německa a dalších zemí EU.

AUTA S ODPOČTEM DPH

V současné době má každý pláce DPH nárok na odpočet 21% DPH na jakékoliv zakoupené vozidlo. Ušetřete tam, kde Vás to nic nestojí. Využijte možnosti pořídit si nová auta, předváděcí vozy, referenční nebo ojeté vozidlo za velice výhodnou cenu, aniž by jste nakupovali levně na úkor kvality.

AUTA Z NĚMECKA NA SPLÁTKY

Máte zájem o dovoz auta z Německa, ale nemáte potřebnou finanční hotovost? Už nemusíte kupovat auto pouze u prodejců v ČR, i my Vám zajistíme profinancování nákupu nového, referenčního, či ojetého vozu prostřednictvím úvěru nebo leasingu za výhodných podmínek.